1. Điều khoản 

Khi truy cập vào website Uonggi.net bạn đã mặc định đồng ý các điều khoản và điều kiện sử dụng. Trong quá trình vận hành website, chúng tôi nắm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung được cho là sai phạm hoặc không chính xác.

2. Trách nhiệm người sử dụng

Người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi không có sự đồng ý của chúng tôi. Khi phát tán nội dung vui lòng ghi nguồn từ Uonggi.net

Không truy cập vào website với mục đích phá hoại như Ddos, Botnet…

3. Nội dung website

Các hướng dẫn thông tin trên website đều được tổng hợp và lấy từ nguồn minh bạch, trung thực đảm bảo vấn đề bản quyền và chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với nội dung trên website.

4. Bản quyền

Uonggi.net là chủ sở hữu hợp pháp website, chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền chúng tôi. Các thay đổi bất kì thứ gì trong website khi chưa được phép là vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của chúng tôi.

5. Thông tin người dùng

Các thông tin mà người dùng cung cấp bao gồm số điện thoại, gmail, tên…đều sẽ được bảo mật toàn bộ và không sử dụng các thông tin trên vào bất kì mục đích nào khác.

6. Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu website được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật hác. Không ai được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này khi không có sự đồng ý từ chúng tôi.

7. Luật áp dụng

Sử dụng thông tin trên website này phải đảm bảo tuân theo phép luật Việt Nam hiện hành.